I Międzyszkolny Konkurs Językowo-Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową w języku niemieckim

Organizator:
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
ul. Kazimierzowska 60
02-543 Warszawa

Temat Konkursu: Kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wykonana w języku niemieckim wraz z elementami/akcentami profilu, w którym uczy się Uczestnik.

Cel konkursu

  • propagowanie kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi,
  • rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej,
  • pogłębienie wiedzy młodzieży na temat tradycji bożonarodzeniowej w krajach niemieckojęzycznych,
  • rozwój słownictwa z zakresu profilu klasy Uczestnika,
  • wzbudzanie zainteresowania językiem obcym,
  • doskonalenie umiejętności językowych uczniów w zakresie drugiego języka obcego.

Regulamin Konkursu

I. Zasady ogólne:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich Uczniów szkół ponadpodstawowych.
Konkurs polega na wykonaniu kartki bożonarodzeniowej (z motywem profilu klasy) i umieszczeniu w niej życzeń w języku niemieckim. (np. klasa biologiczno-chemiczna wykonuje rysunek choinki, na którym łańcuch ozdobny zawiera słownictwo ściśle związany z chemią lub biologią, dodatkowo bombki mogą być ozdobione w inne motywy biologiczno-chemiczne).
Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną kartkę.
Technika wykonywania prac jest dowolna, maksymalny rozmiar kartki świątecznej to rozmiar A5 (po złożeniu).

II. Kryteria oceny:
Oceny prac dokonuje powołana w tym celu komisja.
Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność pracy z tematem;
2. Poprawność językową;
3. Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu konkursu;
4. Estetykę i technikę wykonania pracy konkursowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.

III. Termin i sposób nadsyłania prac konkursowych
Do prac należy dołączyć wydrukowaną kartę uczestnictwa (wygenerowaną online na stronie internetowej szkoły), którą powinien podpisać uczeń oraz w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego.

Pracę należy w sposób czytelny podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły.
Prace oraz karty uczestnika należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 22 grudnia 2023 r. – decyduje data wpływu pracy, na poniższy adres (z dopiskiem: „Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową w języku niemieckim”).

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
ul. Kazimierzowska 60
02-543 Warszawa

IV. Kontakt
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Filip Myszka: fmyszka@eduwarszawa.pl

V. Nagrody
Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy.
Nagrody i ich ilość ustali Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

VI. Ogłoszenie wyników konkursu
O wynikach konkursu oraz terminie, miejscu i godzinie wręczenia nagród Szkoła, której uczniowie zostali laureatami, zostanie poinformowana mailowo oraz telefonicznie w dniach: 11-12 stycznia 2024 r.
Istnieje również możliwość przesłania nagród za pomocą poczty.

VII. Postanowienia końcowe
• We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Komisji Konkursowej,
• Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie),
• Prace nie podlegają zwrotowi,
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej szkoły.