Samorząd Uczniowski, funkcjonujący w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), Statutu szkoły ZSOFiK nr 22 oraz niniejszego Regulaminu.

§ 1 CELE ZADANIA I UPRAWNIENIA

1.1. Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:
a) reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
b)organizowanie        działalności    kulturalnej,     sportowej        oraz     rozrywkowe zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
c) współdziałanie z innymi organami Zespołu Szkół dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
d) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem ZSOFiK nr 22.
e) wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom.
f) tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów, współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

1.2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 2. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2.1. Do Samorządu Szkolnego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

2.2. W skład Rad Klasowych Samorządów Klasowych wchodzą:
a) przewodniczący
b) zastępca
c) skarbnik

2.3. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach pod nadzorem wychowawcy klasy w głosowaniu jawnym w terminie do 15 września.

2.4. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
a) przewodniczący ZSOFiK
b) zastępca dla BS
c) zastępca dla TO
d) zastępca dla TF

2.5. Do Samorządu Uczniowskiego swoje kandydatury mogą zgłaszać jedynie Uczniowie z klas 1, 2, 3 TO, TF oraz 1, 2 BS.

2.6. Zarząd wybierany jest przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym zgodnie z § 6.

2.7. W Samorządzie Uczniowskim działają sekcje:
a) porządkowa
b) kulturalno- rozrywkowa
c) dekoracyjna

2.8. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwają opiekunowie SU.

2.9. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego członków.

2.10. W sytuacji skrócenia kadencji Rady Samorządu Uczniowskiego w ciągu dwóch tygodni organizowane są nowe wybory.

2.11. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny. Z zastrzeżeniem, że kadencja może być przedłużona, jeżeli ci sami uczniowie nadal kontynuują naukę w szkole.

2.12. W sytuacjach koniecznych Opiekunowie Samorządu na prośbę Rady Samorządu Uczniowskiego mogą przeprowadzić wybory uzupełniające na przedstawiciela zawodu w danym typie szkoły.

2.13. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok szkolny. Plan pracy nie może być sprzeczny ze Statutem ZSOFiK nr 22 i innymi dokumentami regulującymi działalność placówki.

2.14. Dokumentację Samorządu tworzą:
a) księga protokołów zebrań prowadzona przez członków Prezydium SU
b) plan pracy opracowany przez Prezydium SU na cały rok szkolny i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

2.15. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

2.16. Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z opiekunem i Dyrektorem ZSOFiK nr 22 w zależności od potrzeb.

§ 3 FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

3.1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z opiekunem i Dyrekcją ZSOFiK nr 22.

3.2. Fundusze Samorządu mogą być tworzone:
a) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez;
b) z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych;
c) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje organizacje oraz osoby prywatne.

§ 4 DYREKTOR SZKOŁY I RADA PEDAGOGICZNA A SAMORZĄD UCZNIOWSKI

4.1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

4.2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.

4.3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).

4.4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.

4.5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi profilaktycznymi szkoły.

4.6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.

4.7. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia SU, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ 5 OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

5.1. Do obowiązków opiekunów Samorządu Uczniowskiego należy:
a) udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
b) czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
c) informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
d) inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności.
e) przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności Samorządu (Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną).

5.2. Wyboru opiekunów SU dokonuje Dyrektor ZSOFiK nr 22.

§ 6 ORDYNACJA WYBORCZA

6.1.Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się w trybie jawnym.

6.2. Chętni do pracy w SU sami zgłaszają swoje kandydatury lub zostają zgłoszeni przez innych członków Rady Samorządu u opiekuna.

6.3. W skład Zarządu SU wchodzą cztery osoby.

6.4. Funkcje w Zarządzie SU przydzielane są w wyniku wewnętrznych wyborów na drugim posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego. Głosy oddają nowo wybrani Członkowie Prezydium wraz z Opiekunami SU.

6.5. Kandydat do Zarządu SU powinien wyrazić zgodę na wystawienie jego kandydatury przez osoby trzecie.

6.6. Kandydatura osób ubiegających się do pozostałych sekcji musi zostać rozpatrzona przez Prezydium SU oraz Opiekunów SU poprzez głosowanie wewnętrzne.

6.7. Przewodniczący poszczególnych sekcji mają prawo wybrać także do współpracy osoby spoza Rady SU.

6.8. Ostateczny skład poszczególnych sekcji zatwierdza Zarząd wraz z Opiekunami SU.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzygane są zgodne ze Statutem Szkoły.

7.2. Zmiany w Regulaminie dokonuje się w obecności i na wniosek większością tj. 2/3 głosów członków Rady SU.