REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025
ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH
I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE, UL. KAZIMIERZOWSKA 60

I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
 3. Zarządzeniem nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025
 4. Statut Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie.

II. ODDZIAŁY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Kandydaci mogą składać podania o przyjęcie do następujących oddziałów:

Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej

 • zawód: technik przemysłu mody
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, plastyka lub technika (wyższa ocena)
 • nauczany język obcy: język angielski, język hiszpański
 • przedmioty rozszerzone: język angielski
 • zawód: technik przemysłu mody
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, plastyka lub technika (wyższa ocena)
 • nauczany język obcy: język angielski, język niemiecki
 • przedmioty rozszerzone: język angielski
 • zawód: technik usług fryzjerskich
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, plastyka lub technika (wyższa ocena)
 • nauczany język obcy: język angielski, język hiszpański
 • przedmioty rozszerzone: język angielski
 • zawód: technik usług fryzjerskich
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, plastyka lub technika (wyższa ocena)
 • nauczany język obcy: język angielski, język niemiecki
 • przedmioty rozszerzone: język angielski
 • zawód: technik usług fryzjerskich
  • część ogólnodostępna (15 miejsc)1TFE i1
   • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, plastyka lub technika (wyższa ocena)
  • część integracyjna (5 miejsc)1TFE i2
   • rekrutacja na zasadach podanych w rozdziale IV Regulaminu Rekrutacji
 • nauczany język obcy: język angielski, język niemiecki
 • przedmioty rozszerzone: język angielski
 • zawód: technik stylista
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, plastyka lub technika (wyższa ocena)
 • nauczany język obcy: język angielski, język niemiecki
 • przedmioty rozszerzone: język angielski

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

 • zawód: fryzjer
 • przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, plastyka lub technika (wyższa ocena)
 • nauczany język obcy: język angielski
 • kształcenie praktyczne – pracownie na terenie szkoły

III. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE – ODDZIAŁY OGÓLNODOSTĘPNE

 1. Rekrutację kandydatów do oddziałów pierwszych Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w roku szkolnym 2024/2025 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. Rekrutację przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
 2. Zadania komisji:
  • sporządzenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym;
  • sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe
  • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego.
  • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 3. O przyjęcie do oddziału pierwszego Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej oraz Branżowej Szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 4. Podczas rekrutacji obowiązuje harmonogram ogłoszony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 5. Do oddziału pierwszego szkoły dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej (Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej lub Branżowej Szkoły I stopnia) przyjmuje się kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia lub w roku rekrutacji ukończą 18 lat i posiadają:
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 6. Do oddziału pierwszego przyjmowani są kandydaci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Decyzję o przyjęciu kandydata do oddziału pierwszego podejmuje dyrektor szkoły.
 7. Kandydatom, w postępowaniu rekrutacyjnym, punkty przyznawane są za:
  1. egzamin ósmoklasisty,
  2. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz przedmiotu wybranego w każdym oddziale
  3. inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 8. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty – uzyskany wynik przedstawiony w procentach z:
  • języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35
  • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3
 9. Sposób przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej jest następujący:
  • 18 punktów – stopień celujący,
  • 17 punktów – stopień bardzo dobry,
  • 14 punktów – stopień dobry,
  • 8 punktów – stopień dostateczny,
  • 2 punkty – stopień dopuszczający,
 10. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty (art. 22):
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
   • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów
   • tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
   • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów.
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – 4 punkty
   • krajowym – 3 punkty
   • wojewódzkim – 2 punkty
   • powiatowym – 1 punkt.
  • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  • Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.
  • 3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  • 7 punktów – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
  • Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
  • Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
   1. za ocenę celującą – po 35 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
   3. za ocenę dobrą – po 25 punktów
   4. za ocenę dostateczną – po 15 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów
  • Z języka obcego nowożytnego:
   1. za ocenę celującą – 30 punktów
   2. za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
   3. za ocenę dobrą – 20 punktów
   4. za ocenę dostateczną –10 punktów
   5. za ocenę dopuszczającą – 5 punktów
 11. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
   2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 14. Uczniowie przyjęci do szkoły, poza dokumentami wymaganymi w systemie rekrutacji zobowiązani są do złożenia:
  • dwóch fotografii, każda podpisana imieniem i nazwiskiem (wraz z oryginałami dokumentów)
  • kwestionariusza ucznia dostępnego na stronie internetowej (www.zso.edu.pl) lub w sekretariacie szkoły
  • dokumentacja medyczna – karta zdrowia ucznia – bezpośrednio do gabinetu pielęgniarki szkolnej w terminie 1 – 20 września 2024 r.

IV. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE – CZĘŚĆ INTEGRACYJNA ODDZIAŁU 1TFE i2

 1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym nie może przekraczać 20, w tym maksymalnie 5 miejsc dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Do części integracyjnej przyjmowani będą kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm w tym zespół Aspergera.
 3. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do części integracyjnej oddziału podejmuje dyrektor szkoły na podstawie rekomendacji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna będzie analizować treść aktualnego orzeczenia wydanego na III etap edukacyjny oraz treść dodatkowych dokumentów oraz osiągnięć edukacyjnych kandydata.
 5. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji od kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na III etap edukacyjny (szkoła ponadpodstawowa),
  • opinia dotycząca funkcjonowania ucznia w poprzedniej szkole uwzględniająca:
   • informację na temat sposobu funkcjonowania ucznia w relacjach rówieśniczych
   • informacja o sposobie korzystania przez ucznia z form wsparcia w szkole
   • informacja o obserwowanych trudnościach i zasobach ucznia
  • kopię wielospecjalistycznej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w ostatnim roku nauki w poprzedniej szkole.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich przypadkach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Informacje dotyczące rekrutacji do Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 można sprawdzić osobiście w szkole lub uzyskać drogą elektroniczną na stronie www.zso.edu.pl