Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego dalej RODO

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 60 pani Magdalena Jarosińska, tel: 22 849 62 18, mail: zsofk@eduwarszawa.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 : srudowski.iod@dbfomokotow.pl
  3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO, w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Warszawie.
  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Zespołu Szkół
Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22

Magdalena Jarosińska