Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu

Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe” 
Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”

Planowany okres realizacji projektu: 1.04.2019 r. – 30.06.2021 r. 
Wartość projektu: 506 681,25 PLN

Dofinansowanie z UE: 456 013,12 PLN
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Uczestnicy: 65 uczniów oraz 18 nauczycieli Zespołu Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie

Celem projektu jest nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych u 65 uczniów Zespołu Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, zwiększających szanse na rynku pracy, poprzez realizację dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych, udział w stażach u pracodawców oraz doposażenie placówki.  Dzięki realizacji projektu uczniowie zostaną  wyposażeni w wiedzę i umiejętności szczególnie porządne na rynku pracy. Udział w stażach umożliwi im doskonalenie umiejętności praktycznych, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w przyszłości. Wsparcie nauczycieli jak i samej szkoły w formie zakupu niezbędnego wyposażenia i materiałów dydaktycznych podniesie jakość oferty edukacyjnej szkoły, a uczniom stworzy warunki odpowiadające warunkom pracy na różnych stanowiskach w branżach odzieżowej i fryzjerskiej.

Regulamin uczestnictwa w projekcie„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa X„Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1„Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”
 2. Projekt realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa/Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie w Zespole Szkół nr 22w Warszawie na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.03.01-14-b146/18 zawartej w Warszawie w dniu 12.04.2019 r..
 3. Czas trwania projektu: 01.04.2019 r. –30.06.2021 r.
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie oraz zasady organizacji poszczególnych działań w ramach projektu.
 5. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje koordynator projektu przy wsparciu asystenta koordynatora projektu z ramienia szkoły oraz innych pracowników szkoły.
 6. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
  1. zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi PriorytetowejX„Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1„Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”
  2. umową o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.03.01-14-b146/18 z dnia 12.04.2019 r.

§ 2

Kryteria uczestnictwa

 1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie kształcący się w Technikum Odzieżowym i Fryzjerskim w Zespole Szkół nr 22, którzy spełniają wszystkie niżej wymienione warunki:
  1. są uczniami na kierunkach:Technik Usług Fryzjerskich, Technik Przemysłu Mody;
  2. są uczniami klas I-IV Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego;
  3. w momencie przystąpienia do projektu będą w wieku 16-20lat.
 2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników do projektu niż przewiduje dane szkolenie bądź inna forma wsparcia o udziale decyduje:
  1. Liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych przyznawanych według następujących kryteriów (maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia –28):
   • średnia z ocen z ostatnio zakończonego semestru nauki (średnia bada-na/najwyższa śr.x10pkt)
   • ocena z zachowania z ostatnio zakończonego semestru nauki (wzorowe-10pkt., bardzo dobre-6pkt., dobre-4pkt.,poprawne-2pkt)
   • Ze względu na dysproporcje w liczbie kobiet i mężczyzn występujące w szkole promowani będą mężczyźni (5pkt),
   • Zamieszkiwanie min. 20km od szkoły (3pkt),
  2. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń,

§ 3

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszenia uczestnika do projektu oraz oświadczenia kandydata/-tki na drukach dostępnych w biurze projektu oraz u asystenta koordynatora projektu z ramienia szkoły.
 2. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać(w przypadku osób niepełno-letnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni), a następnie przekazać osobiście koordynatorowi projektu lub asystentowi koordynatora projektu z ramienia szkoły.
 3. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn

§ 4

Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
  1. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  2. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
  3. wypełniania ankiet ewaluacyjnych w ramach monitoringu projektu.
 2. Uczestnik projektu ma prawo do bezpłatnego uczestniczenia w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. W celu otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu/szkolenia bądź innej formy wsparcia Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa, w co najmniej 80% zajęć objętych programem.
 4. Organizator szkolenia dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności.

§ 5

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy, w przypadku niestosowania się do zasad niniejszego regulaminu.
 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie list rezerwowych uczestników.
 3. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 4. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i co do zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 5. W przypadku rezygnacji danej osoby z uczestnictwa w projekcie, należy poinformować o tym koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu z ramienia szkoływ przeciągu 7 dni od stwierdzenia zdarzenia

§ 6

Zakres wsparcia

 1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 2. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
  1. Technik Usług Fryzjerskich:
   • Kurs trychologii (teoria/praktyka) –3gr.po max 15osób, 30godzin lek.na gr.;
   • Kurs perukarstwa(teoria/praktyka) –3 gr. po max 15 osób, 30 godzin lek.na gr.;
   • Szkolenie „Komputerowe projektowanie fryzur”–3 gr. po max 15 osób, 20godzin lek.na gr.;
   • Szkolenie z czytania obrazu mikroskopowego–3 gr. po max 15 osób, 30 godzin lek.na gr.;
   • Kurs barberski–3 gr. po max 15 osób, 50godzin lek.na gr.;
   • Kurs z zakresu charakteryzacji (teoria/praktyka) -3 gr. po max 15 osób, 60godzin lek.na gr.;
   • Warsztaty: Analiza 8 typów twarzy -3 gr. po max 15 osób, 15godzin lek.na gr.;
   • Warsztaty w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej –1 spotkanie (5h) dla 40os.;
   • Warsztaty w Instytucie Żywności i Żywienia – 1 spotkanie (5h) dla 40 os.;
  2. Technik Przemysłu Mody:
   • Kurs komputerowego projektowania ubiorów wspomagany efektami 3D–2 gr.po max. 15osób, 30 godzin lekcyjnych na gr.;
   • Szkolenie: Profesjonalne organizowanie pokazów mody–2 gr. po max. 15 osób, 30 godzin lekcyjnych na gr.;
   • Warsztaty:Wstęp do analizy trendów mody-2 gr. po max. 15 osób, 30 godzin lekcyjnych na gr.;
   • Warsztaty: Historia ubioru -2 gr. po max. 15 osób, 15 godzin lekcyjnych na gr.;
   • Kurs kreowania wizerunku -2 gr. po max. 15 osób, 40 godzin lekcyjnych na gr.;
   • Warsztaty w Szkole Medycznej–1 spotkanie(5h)dla 25 os.;
   • Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym –1 spotkanie (5h) dla 25 os.;
   • Warsztaty w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –1 spotkanie (5h) dla 25 os.;
  3. Staże zawodowe (płatne) –150 godzin na osobę, 35osób

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01 września 2019 roku i obowiązuje w czasie trwania projektu.
 2. Regulamin jest dostępny, dla zainteresowanych osób w biurze projektu.
 3. Terminy i godziny zajęć ustalane będą przez prowadzących zajęcia i dostępne dla uczestników w biurze projektu.
 4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz stosowania się do niego.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez Realizatora projektu (w czasie realizacji projektu oraz w okresie po nim następującym) swojego wizerunku lub nagrania, w celu monitorowania, kontroli i ewaluowania projektu oraz do celów promocyjnych (informacje prasowe, inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia/nagranie zostało wykonane w trakcie trwania projektu. Uczestnik, który nie wyrazi takiej zgody, ma obowiązek powiadomić o tym Biuro projektu podczas wykonywania zdjęć/realizacji nagrań.
 6. Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.
 7. 7.Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych EFS, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.