„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” – aktualizacja regulaminu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe” 
Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”

Planowany okres realizacji projektu: 1.04.2019 r. – 30.06.2022 r. 
Wartość projektu: 506 681,25 PLN

Dofinansowanie z UE: 456 013,12 PLN
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Uczestnicy: 65 uczniów oraz 18 nauczycieli Zespołu Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie

Celem projektu jest nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych u 65 uczniów Zespołu Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, zwiększających szanse na rynku pracy, poprzez realizację dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych, udział w stażach u pracodawców oraz doposażenie placówki.  Dzięki realizacji projektu uczniowie zostaną  wyposażeni w wiedzę i umiejętności szczególnie porządne na rynku pracy. Udział w stażach umożliwi im doskonalenie umiejętności praktycznych, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w przyszłości. Wsparcie nauczycieli jak i samej szkoły w formie zakupu niezbędnego wyposażenia i materiałów dydaktycznych podniesie jakość oferty edukacyjnej szkoły, a uczniom stworzy warunki odpowiadające warunkom pracy na różnych stanowiskach w branżach odzieżowej i fryzjerskiej.

Aktualizacja regulaminu

Regulamin uczestnictwa w projekcie

„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pn. „Kompetencje
  kluczowe drogą do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie
  zawodowe uczniów
 2. Projekt realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa/Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie w Zespole Szkół nr 22
  w Warszawie na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.03.01-14-b146/18
  zawartej w Warszawie w dniu 12.04.2019 r..
 3. Czas trwania projektu: 01.04.2019 r. – 30.06.2022 r.
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie oraz zasady organizacji poszczególnych działań w ramach projektu.
 5. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje koordynator projektu przy wsparciu asystenta
  koordynatora projektu z ramienia szkoły oraz innych pracowników szkoły.
 6. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
 7. zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
  Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów
 8. umową o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.03.01-14-b146/18 z dnia 12.04.2019 r.

§ 2

Kryteria uczestnictwa

 1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie kształcący się w Technikum Odzieżowym
  i Fryzjerskim w Zespole Szkół nr 22, którzy spełniają wszystkie niżej wymienione warunki:
 2. są uczniami na kierunkach: Technik Usług Fryzjerskich, Technik Przemysłu Mody;
 3. są uczniami klas I-IV Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego;
 4. w momencie przystąpienia do projektu będą w wieku 16-20 lat.
 5. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników do projektu niż przewiduje dane
  szkolenie bądź inna forma wsparcia o udziale decyduje:
 6. Liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych przyznawanych według następujących kryteriów (maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia – 28):
 7. średnia z ocen z ostatnio zakończonego semestru nauki (średnia badana/najwyższa śr.x10pkt)
 8. ocena z zachowania z ostatnio zakończonego semestru nauki (wzorowe-10pkt., bardzo dobre-6pkt., dobre-4pkt.,poprawne-2pkt)
 9. Ze względu na dysproporcje w liczbie kobiet i mężczyzn występujące w szkole
  promowani będą mężczyźni (5pkt),
 10. Zamieszkiwanie min. 20km od szkoły (3pkt),
 11. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń,

§ 3

Zgłoszenie uczestnictwa

 • Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszenia uczestnika do projektu oraz oświadczenia kandydata/-tki na drukach dostępnych w biurze projektu oraz u asystenta koordynatora projektu z ramienia szkoły.
 • Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać (w przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni), a następnie przekazać osobiście koordynatorowi projektu lub asystentowi koordynatora projektu z ramienia szkoły.
 • Rekrutacja do projektu prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 4

Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
 1. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 2. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
 3. wypełniania ankiet ewaluacyjnych w ramach monitoringu projektu.
 4. Uczestnik projektu ma prawo do bezpłatnego uczestniczenia w projekcie zgodnie
  z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. W celu otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu/szkolenia bądź innej formy wsparcia
  Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa, w co najmniej 80% zajęć
  objętych programem. 
 6. Organizator szkolenia dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie
  przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub stosownego dokumentu potwierdzającego
  wystąpienie określonych okoliczności. 
 7. Uczestnik projektu przyjmuje do wiadomości faktu, iż zajęcia w projekcie odbywają się w okresie panującego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z  zakażeniem  wirusem SARS-CoV.
 8. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przestrzegania  zasad reżimu sanitarnego dotyczącego bezpiecznego funkcjonowania w Technikum Odzieżowym i Fryzjerskim w Zespole Szkół nr 22 w Warszawie, w trakcie epidemii COVID-19.

§ 5

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy, w przypadku
  niestosowania się do zasad niniejszego regulaminu.
 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie list rezerwowych uczestników.
 3. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 4. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu, mogą wynikać
  z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i co do zasady nie mogą być
  znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 5. W przypadku rezygnacji danej osoby z uczestnictwa w projekcie, należy poinformować
  o tym koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu z ramienia szkoły
  w przeciągu 7 dni od stwierdzenia zdarzenia.

§ 6

Zakres wsparcia

 1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 2. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
 3. Technik Usług Fryzjerskich:
 4. Kurs trychologii (teoria/praktyka) – 3 gr. po max 15 osób, 30 godzin lek. na gr.;
 5. Kurs perukarstwa (teoria/praktyka) – 3 gr. po max 15 osób, 30 godzin lek. na gr.;
 6. Szkolenie „Komputerowe projektowanie fryzur” – 3 gr. po max 15 osób, 20 godzin
  lek. na gr.;
 7. Szkolenie z czytania obrazu mikroskopowego – 3 gr. po max 15 osób, 30 godzin lek. na gr.;
 8. Kurs barberski – 3 gr. po max 15 osób, 50 godzin lek. na gr.;
 9. Kurs z zakresu charakteryzacji (teoria/praktyka) – 3 gr. po max 15 osób, 60 godzin lek. na gr.;
 10. Warsztaty: Analiza 8 typów twarzy – 3 gr. po max 15 osób, 15 godzin lek. na gr.;
 11. Warsztaty w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 1 spotkanie (5h) dla 40 os.;
 12. Warsztaty w Instytucie Żywności i Żywienia – 1 spotkanie (5h) dla 40 os.;
 1. Technik Przemysłu Mody:
 2. Kurs komputerowego projektowania ubiorów wspomagany efektami 3D – 2 gr. po max. 15 osób, 30 godzin lekcyjnych na gr.;
 3. Szkolenie: Profesjonalne organizowanie pokazów mody – 2 gr. po max. 15 osób,
  30 godzin lekcyjnych na gr.;
 4. Warsztaty: Wstęp do analizy trendów mody – 2 gr. po max. 15 osób, 30 godzin
  lekcyjnych na gr.;
 5. Warsztaty: Historia ubioru – 2 gr. po max. 15 osób, 15 godzin lekcyjnych na gr.;
 6. Kurs kreowania wizerunku – 2 gr. po max. 15 osób, 40 godzin lekcyjnych na gr.;
 7. Warsztaty w Szkole Medycznej – 1 spotkanie (5h) dla 25 os.;
 8. Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym – 1 spotkanie (5h) dla 25 os.;
 9. Warsztaty w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – 1 spotkanie (5h) dla 25 os.;
 10. Staże zawodowe (płatne) – 150 godzin na osobę, 35 osób.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 15 kwietnia 2021 roku i obowiązuje w czasie trwania projektu.
 2. Regulamin jest dostępny, dla zainteresowanych osób w biurze projektu.
 3. Terminy i godziny zajęć ustalane będą przez prowadzących zajęcia i dostępne dla uczestników w biurze projektu.
 4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz stosowania się do niego.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez Realizatora projektu (w czasie realizacji projektu oraz w okresie po nim następującym) swojego wizerunku lub nagrania, w celu monitorowania, kontroli i ewaluowania projektu oraz do celów promocyjnych (informacje prasowe, inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia/nagranie zostało wykonane w trakcie trwania projektu. Uczestnik, który nie wyrazi takiej zgody, ma obowiązek powiadomić o tym Biuro projektu podczas wykonywania zdjęć/realizacji nagrań.
 6. Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.
 7. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych EFS, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.