Materiały ze szkoleń

Akty prawne

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 poz. 2215 z póź. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2019 poz.1650)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018 poz.1574)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz.U. 2013 poz. 393): 
dla nauczycieli, którzy konstruowali plany rozwoju wg rozp. 2013.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.  poz.17)przepisy przejściowe art. 123-142, 144
-staż rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 IX 2018 r(art. 125 ustawy o F.O.) Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 r. jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) art. 112 i art.114

Procedura awansu zawodowego

Awans zawodowy nauczyciel kontraktowy

Materiały ze szkolenia WCIES – Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego przygotowane przez doradcę metodycznego m. st. Warszawy p. Małgorzatę Korchowiec.

Jak napisać plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego?

Materiały ze szkolenia WCIES – Jak napisać plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego – przygotowane przez p. Magdalenę Zawiła-Niedzwiecką.

Awans zawodowy nauczyciel mianowany

Materiały ze szkolenia WCIES – Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego przygotowane przez doradcę metodycznego m. st. Warszawy p. Małgorzatę Korchowiec.

Skip to content