Dokumenty Biblioteki ZSOFiK

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

§1
PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642) – art. 22.
 3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) – art. 42 ust. 3.
 4. Statut Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie.

§2
ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią ogólno-szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać:
  1. uczniowie na podstawie zapisów w dzienniku klasowym,
  2. nauczyciele i pracownicy szkoły,
  3. rodzice.

§3
FUNKCJE BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
 2. Pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 4. Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą.
 5. Rozwija wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.
 6. Przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek.
 7. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele różnych przedmiotów korzystając z wyposażenia i zgromadzonych zbiorów.
 8. Wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczej szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (np. zdolnym i trudnym).
 9. Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§4
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły, który:
  1. zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,
  2. zarządza skontrum zbiorów biblioteki,
  3. dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika,
  4. zatwierdza regulamin biblioteki (wypożyczalni, ICIM),
  5. hospituje i ocenia pracę biblioteki.
 2. Lokal biblioteki skrada się z:
  1. wypożyczalni,
  2. czytelni,
  3. Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM).
 3. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dokumenty piśmienne i materiały audiowizualne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Strukturę tematyczną zbiorów determinuje profil szkoły i zainteresowania użytkowników.
 4. Zadania poszczególnych bibliotekarzy określone są w zakresie ich obowiązków oraz planie pracy.
 5. Biblioteka jest czynna w dniach zajęć szkolnych, a godziny pracy planowane są tak, aby umożliwić dostąp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Szczegóły grafik ustalają corocznie nauczyciele bibliotekarze a zatwierdza dyrektor szkoły.
 6. Finansowanie wydatków:
  1. wydatki pokrywane są z budżetu,
  2. wydzielonego rachunku dochodowego szkoły,
  3. działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§5
ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
  1. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,
  2. ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów,
  3. pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury.
 2. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową:
  1. udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
  2. organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, opracowanie katalogów, kartotek zagadnieniowych),
  3. komputeryzacja biblioteki szkolnej oraz praca w programie MOL NET+,
  4. indywidualnego doradztwa w doborze  źródeł informacji.
 3. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
  1. poznanie zainteresowań uczniów,
  2. polecenie odpowiedniej literatury,
  3. wdrażania uczniów do samokształcenia.
 4. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:
  1. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy książek, imprezy czytelnicze itp.),
  2. kultywowanie tradycji szkoły i regionu.
 5. Nauczyciel bibliotekarz:
  1. odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
  2. współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
  3. sporządza:
   1. plan pracy,
   2. semestralne i roczne sprawozdania z pracy.
  4. prowadzi:
   1. półroczną i roczną statystykę wypożyczeń,
   2. dziennik pracy biblioteki,
   3. księgi inwentarzowe,
   4. rejestry ubytków,
   5. karty akcesyjne czasopism,
   6. ewidencję wypożyczeń,
  5. doskonali warsztat pracy.

§6
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY

 1. Współpraca z bibliotekami w zakresie rozbudzania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów.
 2. Współudział w kształtowaniu kompetencji informacyjnych uczniów zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.
 3. Uwiadamianie uczniom konieczności przestrzeganie regulaminu biblioteki (np. pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione i zniszczone).
 4. Współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki.
 5. Znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu.

§7
ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z uczniami:
  1. praca z aktywem bibliotecznym,
  2. poradnictwo w wyborach czytelniczych,
  3. pomoc uczniom w rozwijaniu ich własnych zainteresowań,
  4. pomoc uczniom przygotowujących się do konkursów, olimpiad przedmiotowych,
  5. praca z uczniem słabym.
 2. Z nauczycielami:
  1. udział w realizacji zadań programowych, dydaktycznych i wychowawczych szkoły,
  2. uzgadnianie z nauczycielami zakupów nowości i selekcji zbiorów z danego przedmiotu,
  3. informowanie nauczycieli o nowościach wydawniczych,
  4. informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
  5. pomoc w przygotowaniu materiałów do imprez, konkursów, lekcji,
  6. pomoc nauczycielom studiującym i doskonalącym się w zawodzie.
 3. Z rodzicami:
  1. pedagogizacja rodziców (rozmowy indywidualne, udostępnianie księgozbioru),
  2. informowanie o czytelnictwie dzieci (rozmowy indywidualne).
 4. Współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami:
  1. wypożyczanie międzybiblioteczne (WKK Biblioteki Publicznej dzielnicy Mokotów).

§8
ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI / CZYTELNI

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Rodzice uczniów mogą korzystać ze zbiorów biblioteki poprzez konta czytelnicze (karty) swoich dzieci.
 2. Dokumentem uprawniającym uczniów i słuchaczy do wypożyczania materiałów bibliotecznych jest ważna legitymacja szkolna.
 3. Czytelnik może wypożyczyć:
  1. książki (w tym lektury) – na okres jednego miesiąca,
  2. podręczniki szkolne – na okres roku szkolnego,
  3. czasopisma – na okres dwóch tygodni.
 4. Na wniosek czytelnika bibliotekarz może przedłużyć czas wypożyczenia książek i innych materiałów bibliotecznych, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników biblioteki.
 5. Księgozbiór podręczny jest udostępniany na miejscu w czytelni, lub na wniosek i odpowiedzialność nauczyciela, w klasie na lekcji, jako pomoc dydaktyczna.
 6. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 7. Uczniów korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków.
 8. Listę uczniów zalegających ze zwrotem książek bibliotekarz zgłasza do wychowawcy lub właściwego dyrektora.
 9. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki, użytkownik zobowiązany jest do odkupienia egzemplarza tego samego tytułu lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem, wydania zbliżonego tematycznie.
 10. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.
 11. Wszystkie wypożyczone przez pozostałych uczniów i słuchaczy materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 12. Czytelnicy, którzy w roku szkolnym przestrzegali regulaminu biblioteki będą mogli wypożyczyć książki na wakacje.
 13. Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteki, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.
 14. W przypadkach rażącego naruszenia regulaminu biblioteki, bibliotekarz może wnioskować o obniżenie uczniowi oceny z zachowania.

§9
ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. W pracowni uczniowie zajmują miejsca wskazane przez bibliotekarza.
 3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.
 4. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 6. Z drukarki ICIM można korzystać tylko po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
 7. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurnemu bibliotekarzowi.
 8. W pracowni należy zachować ciszę.
 9. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz, administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
[statut szkoły, regulamin biblioteki zadania biblioteki szkolnej, inwentaryzacja zbiorów] Art. 98 1. Art. 103 1. Art. 104.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
[podręczniki] Art. 22aj. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
[doraźne zastępstwa] Art.  35. 
[tygodniowy wymiar zajęć, pensum] Art. 42. 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
[organizacja bibliotek, obowiązki organizatora] Art. 8. Art. 9.
[zadania bibliotek szkolnych, obowiązek prowadzenia biblioteki przez szkoły publiczne] Art. 22.
[Ewidencja materiałów bibliotecznych] Art. 27.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych
[skontrum] § 30.§ 31.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Udostępnianie materiałów bibliotecznych] Art. 28

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

[Edukacja medialna, społeczeństwo informacyjne] Art. 28.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

[Arkusz organizacji szkoły -liczba h pracy biblioteki szkolnej] § 17.

DOKUMENT MIĘDZYNARODOWE

Manifest bibliotek szkolnych (UNESCO/IFLA)

Manifest, autoryzowany przez UNESCO i IFLA (Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) w 1988 r., zawiera szereg zaleceń i zadań dla współczesnych bibliotek szkolnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich różnego stopnia rozwoju na świecie.

Skip to content