RAPORT KOŃCOWY ZŁOŻONY

     W lipcu przesłaliśmy do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji nasz raport końcowy z realizacji projektu POWER VET „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu”. Po jego analizie, FRSE poinformowała nas, że zakres merytoryczny przygotowania uczestników do wyjazdu oraz wpływ projektu na uczestników i szkołę pozytywnie wyróżniły nasz projekt. Jego gruntownie przemyślana realizacja stworzyła poczucie świadomości i celowości wykorzystania środków unijnych w budowie prestiżu naszej placówki i w pomnażaniu jej potencjału edukacyjnego i kadrowego. Nasz projekt został wysoko oceniony pod względem realizacyjnym, z czego się niezmiernie cieszymy i bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego realizację.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

     Nasz projekt POWER VET „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu” zakończył się 30 czerwca 2018 r. Dzięki jego realizacji nasi uczniowie zdobyli międzynarodowe doświadczenie zawodowe i wiedzę na temat irlandzkich trendów we fryzjerstwie i odzieżownictwie, systemu organizacji pracy i standardów zatrudnienia w irlandzkich przedsiębiorstwach oraz kultury obsługi klienta w wielokulturowej branży odzieżowo-fryzjerskiej. Podnieśli swoje kompetencje zawodowe, językowe, społeczne i świadomość międzykulturową. Nasza szkoła jako beneficjent projektu, nabyła cenne doświadczenie realizacyjne. Pracownicy wchodzący w skład zespołu projektowego zdobyli nowe doświadczenie związane z pisaniem wniosku, zarządzaniem realizacją projektu i przygotowywaniem wymaganej dokumentacji, organizacją działań projektowych, kwestiami księgowymi i rozliczaniem środków finansowych. Zmotywowało to nas do udziału w kolejnych projektach unijnych. Wzrosła jakość i efektywność nauczania zawodowego w naszej szkole. Wiedza nt. efektów zagranicznej mobilności naszych uczestników stała się impulsem dla nauczycieli przedmiotów zawodowych do wzmożonej kontynuacji pracy nad działaniami innowacyjnymi. W ramach rekrutacji zgłosiło się do naszej szkoły więcej chętnych niż w 2016r.

UPOWSZECHNIAMY NASZE REZULTATY

20.03.2018 Podczas organizowanego przez naszą szkołę X Ogólnopolskiego Konkursu Fantazji Fryzjerskiej odwiedziły nas Panie Kinga Motysia i Paulina Machera z FRSE programu Erasmus+ w celu zapoznania nas z wydarzeniem EuroSkills. Z wielką przyjemnością podzieliliśmy się z Paniami naszym doświadczeniem z mobilności zagranicznej w Dublinie oraz opowiedzieliśmy o naszych ogólnopolskich konkursach fryzjerskich i odzieżowych i o naszej ofercie edukacyjnej. Po przyjrzeniu się z bliska fazie oceniania fryzur przez komisję konkursową, Panie obejrzały na auli pokaz fryzur wszystkich 46 uczestników z 23 szkół z całej Polski i poznały wyłonionych finalistów. Serdecznie zapraszamy do nas na kolejne konkursy.
     13.02.2018 Nasza Pani Dyrektor wraz z Koordynatorem projektu Panią Agnieszką Kalinowską uczestniczyli w konferencji „Mój zawód – Moja pasja” która odbyła się w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie. Panie wymieniły się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją projektów UE w kształceniu zawodowym; z prezentacją projektów UE Erasmus+ oraz PO WER skierowanych do uczniów i z zagadnieniami zarządzania ryzykiem w projekcie.
     W dniach 04.12-08.12.2017 zorganizowaliśmy w naszej szkole Tydzień Wiedzy i Umiejętności Zawodowych ramach II edycji European Vocational Skills Week. Wykłady, szkolenia, warsztaty, wystawy i wycieczki poszerzyły wiedzę o nauczanych u nas zawodach w branży odzieżowo-fryzjersko-kosmetycznej. W konkursach, sprawdzianach umiejętności zawodowych i pokazach, młodzież mogła pochwalić się swoją wiedzą. W ramach działań upowszechniających rezultaty mobilności naszych uczestników w Dublinie: angielską zawodową terminologię fryzjerską i odzieżową oraz świadomość międzykulturową zorganizowaliśmy I Międzyszkolny Konkurs „English for hairdressers” – „Hairdressing is not a job, it’s a craft”, I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Irlandii i wystawę Mój Irlandzki Staż – My Irish Internship. Wszystkie wydarzenie spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów techników i gimnazjów warszawskich.
     W dniach 16.10-04.12.2017 został zrealizowany interdyscyplinarny projekt edukacyjny Odzieżownictwo w pigułce – Mój Irlandzki Staż – My Irish Internship. Uczniowie stworzyli materiał edukacyjny w formie skryptu upowszechniający kompetencje zawodowe nabyte podczas mobilności. Uczniowie pracowali parami, tak jak odbywali staż, wybrali zdjęcia ilustrujące wykonywanie konkretnych zadań, opisali je po polsku i po angielsku i zadbali o estetykę ich rozmieszczenia. Opracowali stronę tytułową z nazwą projektu i listą autorów, str. 2 z krótką informacją o mobilności i miejscach staży po pl. i ang. oraz słowniczek pl-ang terminologii odzieżowej. Cały skrypt liczy 29 stron i został wykonany zgodnie z wymogami wizualizacji POWER. Wydrukowano kilka egzemplarzy i po zbindowaniu każdy nauczyciel jęz. ang. dostał 1 egzemplarz a pozostałe zostały przekazane do biblioteki szkolnej. Materiał będzie wykorzystywany na lekcjach języka angielskiego odzieżowego.

OPOWIADAMY O PROJEKCIE

23 czerwca 2017 r. podczas zakończenia roku szkolnego 2016/2017 nastąpiło w ramach działań upowszechniających uroczyste podsumowanie Projektu. Uczniowie przedstawili przygotowaną po powrocie prezentację multimedialną pt. „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu” Wystąpienie to zapoznało uczestników uroczystości z przebiegiem i rezultatami programu staży zagranicznych w Irlandii. Uczestnicy Projektu podzielili się swoimi refleksjami i wrażeniami z wyjazdu a także przedstawili korzyści płynące z odbywania praktyk zagranicznych oraz możliwości zdobycia w naszej placówce kwalifikacji zawodowych w branży odzieżowej i fryzjerskiej o wymiarze europejskim.

PODSUMOWANIE WYJAZDU NA STAŻ W IRLANDII

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych
oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł Projektu Praktyki zawodowe drogą do sukcesu
POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024102

W ramach Projektu „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu” 20-osobowa grupa naszych uczniów odbyła 4-tygodniowe staże w irlandzkich firmach w Dublinie; 10 uczniów w salonach fryzjerskich i 10 w zakładach odzieżowych. Pobyt w Irlandii trwał od 7 maja do 4 czerwca 2017 roku. Za zorganizowanie miejsc staży, zakwaterowania i programu kulturalnego była odpowiedzialna Organizacja Przyjmująca w Dublinie – Infinity Business College. Dzięki udziałowi w Projekcie uczestnicy mobilności mieli okazję zdobyć pierwsze międzynarodowe doświadczenie zawodowe; poznać kulturę, zwyczaje, kuchnię i atrakcje turystyczne Irlandii; nawiązać nowe znajomości oraz podwyższyć swoje kompetencje zawodowe, umiejętności językowe i świadomość międzykulturową. Opiekę nad naszymi stażystami sprawowały Panie Agnieszka Kalinowska – Kierownik Pracowni Zajęć Praktycznych i Katarzyna Wendykier – nauczyciel języka angielskiego. Wszyscy wrócili bogatsi o nowe doświadczenia. Uczniowie podzielą się swoimi wrażeniami i refleksjami z praktyk zawodowych odbytych w Irlandii podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, przedstawiając przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne. Tym samym rozpoczną kolejny etap Projektu, jakim jest upowszechnianie rezultatów mobilności.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

W październiku nasza szkoła rozpoczęła działania przygotowawcze związane z realizacją projektu pt. Praktyki zawodowe drogą do sukcesu, w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przygotowaniu językowym i kulturowym bierze udział 20-osobowa grupa uczniów wyłoniona po przeprowadzonej rekrutacji; 10 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Technologii Odzieży i 10 kształcących się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich. W zajęciach przygotowawczych bierze też udział dwoje uczniów z listy rezerwowej. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania naszych uczniów do wykonywania pracy zawodowej i ich aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Projekt zakłada odbycie praktyk zawodowych w Irlandii, co wzbogaci kwalifikacje zawodowe naszych uczniów o zagraniczne doświadczenie.SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

 1. Katarzyna Wendykier – zarządzanie projektem
 2. Agnieszka Kalinowska – zarządzanie projektem
 3. Aneta Starosta – zarządzanie projektem
 4. Agnieszka Pietrzak – rozliczanie budżetu projektu

HARMONOGRAM PROJEKTU:

 • Październik 2016 – Podpisanie Umowy z FRSE
 • Grudzień 2016 – Podpisanie umowy z Organizacją Partnerską Infinity Business College
 • Wrzesień – październik 2016 – Przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie kandydatów na wyjazd
 • Październik 2016 – kwiecień 2017 – Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych
  1. Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku (5 h odzieżowcy; 5 h fryzjerzy)
  2. Przygotowanie pedagogiczne (10 h)
  3. Przygotowanie kulturowe (20 h)
  4. Przygotowanie językowe (60 h odzieżowcy; 60 h fryzjerzy)
 • 7 maja – 4 czerwca 2017 – Wyjazd na staż do Dublina
 • Czerwiec 2017 – czerwiec 2018 – Wdrażanie działań upowszechniających
 • Marzec 2018 – czerwiec 2018 – Ewaluacja projektu