Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 90g i 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zwany dalej „regulaminem” określa:

  1. osoby uprawnione do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
  2. kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
  3. wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
  4. tryb składania i rozpatrywania wniosków;
  5. terminy i formy wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 2
Zasady ogólne przyznawania stypendium

§ 2. Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym tj.:
1) stypendium za wyniki w nauce;
2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

§ 3. Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, jeśli spełni przewidziane w regulaminie kryteria.

§ 4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się raz w okresie (semestrze).

Rozdział 3
Osoby uprawnione i nieuprawnione do otrzymania stypendium

§ 5. O przyznanie stypendium za wyniki lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki.

§ 6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas ostatnich za II okres (semestr) nauki.

Rozdział 4
Kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

§ 7. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa w § 7, nie dotyczy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

§ 9. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 10. Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen.

§ 11. Ustala się następujące wysokości stypendium za wyniki w nauce:
1) 55% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 4,75 do 4,90;
2) 75% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 4,91 do 5,20;
3) 100% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 5,21 do 6,00.

Rozdział 5
Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe

§ 12. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu:
1) stołecznym;
2) powiatowym;
3) wojewódzkim
oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

§ 13. Stypendium za osiągniecia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo.

§ 14. W przypadku osiągnięć zespołowych stypendium jest przyznawane członkom zespołu, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek i brali udział w co najmniej jednych oficjalnych zawodach o zdobycie III, II, I miejsca.

§ 15. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 16. Ustala się następujące wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe:
1) 55% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie III miejsca;
2) 75% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie  II miejsca;
3) 100% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie I miejsca.

Rozdział 6
Tryb składania i rozpatrywania wniosków

§ 17. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.

§ 18. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, z zastrzeżeniem § 19.

§ 19. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej i w szkole dla dorosłych składa słuchacz do komisji stypendialnej.

§ 20. Komisja stypendialna wydaje opinię na temat wniosku i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

§ 21. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły.

§ 22. Przyznane uczniowi przez dyrektora szkoły stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie jest decyzją administracyjną i nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 23. Dokumentację dotyczącą przyznanych stypendiów przechowuje szkoła.

Rozdział 7
Terminy i formy wypłaty stypendium

§ 24. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w okresie (semestrze), tj.:
1) za pierwszy semestr do 31 marca;
2) za drugi semestr do 30 września.

§ 25. Stypendium wypłacane jest w formie gotówki w szkole lub na rachunek bankowy wskazany przez ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 26. Regulamin wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

§ 27. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły.