Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 90g i 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zwany dalej „regulaminem” określa: 

  1. osoby uprawnione do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 
  2. kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 
  3. wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 
  4. tryb składania i rozpatrywania wniosków; 
  5. terminy i formy wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. 

Rozdział 2
Zasady ogólne przyznawania stypendium

§ 2. Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym tj.: 
1) stypendium za wyniki w nauce;
2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

§ 3. Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, jeśli spełni przewidziane w regulaminie kryteria. 

§ 4. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się raz w okresie (semestrze). 

Rozdział 3
Osoby uprawnione i nieuprawnione do otrzymania stypendium

§ 5. O przyznanie stypendium za wyniki lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki. 

§ 6. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas ostatnich za II okres (semestr) nauki. 

Rozdział 4
Kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

§ 7. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem § 8. 

§ 8. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa w § 7, nie dotyczy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. 

§ 9. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 10. Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen. 

§ 11.
1.Ustala się następujące wysokości stypendium za wyniki w nauce: 
1) 55% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 4,75 do 4,90; 
2) 75% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 4,91 do 5,20; 
3) 100% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za uzyskanie średniej ocen od 5,21 do 6,00. 
2. Kwotę stypendium za wyniki w nauce zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Rozdział 5
Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe

§ 12. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo. 

§ 13. W przypadku osiągnięć zespołowych stypendium jest przyznawane członkom zespołu, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek i brali udział w co najmniej jednych oficjalnych zawodach o zdobycie III, II, I miejsca. 

§ 14. Maksymalna kwota przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 15. Ustala się następujące wysokości stypendium za osiągnięcia sportowe:
1. 55% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie III miejsca; 
2. 75% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie II miejsca; 
3. 100% dwukrotności zasiłku rodzinnego – za zdobycie I miejsca. 

Rozdział 6
Tryb składania i rozpatrywania wniosków

§ 16. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną. 

§ 17. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy do komisji stypendialnej, z zastrzeżeniem § 19. 

§ 18. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej i w szkole dla dorosłych składa słuchacz do komisji stypendialnej. 

§ 19. Komisja stypendialna wydaje opinię na temat wniosku i przekazuje go dyrektorowi szkoły.

§ 20. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły. 

§ 21. Przyznane uczniowi przez dyrektora szkoły stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie jest decyzją administracyjną i nie podlega procedurze odwoławczej. 

§ 22. Dokumentację dotyczącą przyznanych stypendiów przechowuje szkoła. 

Rozdział 7
Terminy i formy wypłaty stypendium

§ 23. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w okresie (semestrze), tj.: 
1) za pierwszy semestr do 31 marca;
2) za drugi semestr do 30 września.

§ 24. Stypendium wypłacane jest w formie gotówki w szkole lub na rachunek bankowy wskazany przez ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych. 

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 25. Regulamin wchodzi w życie 16 maja 2022 r.

§ 26. Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły.