Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020
ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH
I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE, UL. KAZIMIERZOWSKA 60I. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

 3. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branzowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

 4. Statut Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie.


II. ODDZIAŁY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Kandydaci mogą składać podania o przyjęcie do następującego oddziału:

Szkoła Policealna nr 50 dla Dorosłych

Oddział 1PWA
 • zawód: technik usług kosmetycznych
 • nauczany język obcy: język angielski w kosmetyce


III. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 1. Rekrutację kandydatów do oddziału pierwszego Szkoły Policealnej nr 50 dla Dorosłych w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.

 2. Zadania komisji:
  • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • sporządzenie listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, ułożonych w kolejności alfabetycznej, przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz najniższej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej publicznej szkoły.


 3. O przyjęcie do oddziału pierwszego Szkoły Policealnej nr 50 dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich.

 4. Podczas rekrutacji obowiązuje harmonogram ustalony w zarządzeniu nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

 5. Do oddziału pierwszego szkoły dla dorosłych na podbudowie szkoły średniej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 6. Do oddziału pierwszego przyjmowani są kandydaci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Decyzję o przyjęciu kandydata do oddziału pierwszego podejmuje dyrektor szkoły.

 7. Przy kwalifikowaniu kandydatów do Szkoły Policealnej nr 50 dla Dorosłych decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. We wszystkich przypadkach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,

 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 4. Kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym słuchacz uczęszcza do szkoły.

 7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Informacje dotyczące rekrutacji do Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 można sprawdzić osobiście w szkole lub uzyskać drogą elektroniczną na stronie www.zso.edu.pl