Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH
I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE, UL. KAZIMIERZOWSKA 60


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60.)
 3. Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branzowych I stopnia, szkól dla dorosłych i szkoł policealnych na rok szkolny 2018/2019
 4. Statut Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie.

ustala się co następuje:

 1. Rekrutację kandydatów do oddziałów pierwszych CLIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.
 2. Zadania komisji:
  • zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, oraz sprawdzianu kompetencji językowych,
  • sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, oraz sprawdzianu kompetencji językowych,
  • sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,
  • sporządzenie informacji o podjętych czynnościach,
  • sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej,
  • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
  • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
ZASADY REKRUTACJI DO CLIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I. INFORMACJA O SZKOLE:
 • Typ szkoły: Liceum ogólnokształcące
 • Okres kształcenia: dla absolwentów gimnazjum - 3 lata (6 semestrów); absolwenci Zasadniczej Szkoly Zawodowej są przyjmowani do oddziału drugiego.
 • Podbudowa programowa: szkoła gimnazjalna
 • Przedmioty:
      Język angielski rozszerzony
      Biologia / Geografia rozszerzona

  II. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO SZKOŁY:
  • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 25 czerwca od godz. 10.00 do 28 czerwca do godz. 16.00
  • weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso - do 13 lipca
  • podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - 16 lipca o godz. 10.00
  • potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - do 24 lipca do godz. 12.00
  • podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 25 lipca do godz. 12.00
  • rekrutacja uzupełniająca - od 1 - 31 sierpnia 2018 r.
  III. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Podanie - kwestionariusz,
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  3. Trzy aktualne fotografie,
  4. Dowód osobisty do wglądu
  IV. ZASADY REKRUTACJI
  1. Przy kwalifikowaniu kandydatów do CLIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Łączna liczba miejsc - 32.
  2. Pierwszeństwo w przyjęciu do CLIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ma:
   • kandydat, który pochodzi z rodziny wielodzietnej,
   • kandydat niepełnosprawny,
   • kandydat posiadający niepełnosprawne dziecko,
   • kandydat sprawujący opiekę nad bliską niepełnosprawną osobą,
   • kandydat samotnie wychowujący dziecko.
  3. Kwalifikację kandydatów przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. We wszystkich przypadkach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
  7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  Informacje dotyczące rekrutacji do Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 można sprawdzić osobiście w szkole lub uzyskać drogą elektroniczną na stronie www.zso.edu.pl