Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Podstawa prawna
 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ra-mowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z kolejnymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228 z 2010 r., poz. 1487).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 07.05 2013 r. poz. 532).
 1. Wstęp
       W związku z ogromnym postępem technologicznym, rozwojem gospodarczym pojawił się problem dostosowania wiedzy, umiejętności, kwalifikacji społeczeństwa do wymagań rynku pracy. Należy podejmować odpowiednie działania w celu redukcji tego problemu.
       Światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług doradczych na terenie szkoły. Również przepisy w polskim prawie oświatowym zobowiązują placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
       Argumentując konieczność tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego należy wskazać na:
  • potrzebę usytuowania blisko ucznia profesjonalnej pomocy, zwiększającej trafność jego decyzji edukacyjnych i zawodowych, minimalizującej koszty psychiczne wynikające z niewłaściwych wyborów i koszty materialne związane z dojazdem do placówek specjalistycznych,
  • zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowanych działań realizowanych metodami aktywnymi,
  • możliwość udzielania uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego,
  • możliwość działań w zakresie planowania wspólnie z uczniem jego kariery zawodowej,
  • obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawie trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji,
  • dostosowanie rozwiązań polskich do standardów pozostałych krajów UE.
       Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, stwarza uczniowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej - poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy i edukacji, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy oraz zaplanowania własnej kariery szkolnej i zawodowej.
       Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego skierowany jest przede wszystkim do uczniów, rodziców i wszystkich pracowników ZSOFiK nr 22.
       Obejmuje wszystkie działania wychowawcze szkoły, rodziców i innych osób, grup i instytucji mające na celu przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz planowania kariery zawodowej. Proces edukacji realizowany w sytuacjach wychowawczych służy kształtowaniu aspiracji życiowych ucznia, kształtuje samoocenę możliwości intelektualnych, zainteresowań, zdolności, cech charakteru. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną). Ma charakter planowych działań.

 2. Cele doradztwa zawodowego
  1. Cele ogólne
   1. Wewnątrzszkolny system doradztwa ma na celu:
   2. Zwiększanie świadomości własnych zdolności i predyspozycji
   3. Rozwijanie zainteresowań zawodowych Kształtowanie aktywnej, przedsiębiorczej postawy wobec rynku pracy
   4. Przybliżanie zawodów i specjalności związanych z określoną dziedziną
   5. Przygotowanie do roli pracownika. Kształtowanie cech osobowości istotnych dla funkcjonowania w roli pracownika, bez względu na profesję: punktualność, sumienność, ugodowość
   6. Kształtowanie gotowości do zmiany
   7. Gromadzenie informacji o szkołach policealnych i wyższych oraz innych jednostkach szkolących;
   8. Gromadzenie informacji o zawodach;
   9. Gromadzenie informacji o rynku pracy;szkolenia o metodach poszukiwania pracy;
   10. Pomoc psychologiczną w określaniu własnych predyspozycji zawodowych;
   11. Prowadzenie zajęć z zakresu: komunikacji interpersonalnej, profilaktyki antystresowej, technik negocjacji, sposobów motywowania do pracy, asertywności;
   12. Kształtowanie umiejętności gromadzenia dokumentacji przydatnej na rynku pracy.
  2. Treści programu i cele szczegółowe.
   1. poznanie samego siebie
    Treści:
    • Moje mocne i słabe strony
    • Zainteresowania i predyspozycje zawodowe
    • Asertywność
    • Umiejętność komunikacji
    • Radzenie sobie ze stresem
    Cele szczegółowe:
    • Uczeń potrafi określić swoje mocne i słabe strony
    • Uczeń potrafi określić swoje zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe
    • Uczeń potrafi zdiagnozować swoje zapotrzebowanie na informacje edukacyjne i zawodowe
    • Uczeń wyjaśnia i charakteryzuje postawę asertywną, agresywną i uległą
    • Uczeń zna zasady skutecznej komunikacji i bariery, które ją ograniczają
    • Uczeń zna źródła stresu i potrafi sobie z nim radzić.
   2. Rynek pracy i świat zawodów
    Treści:
    • Klasyfikacja zawodów i ich charakterystyka
    • Zawody przyszłości, zawody nowe i deficytowe
    • Charakterystyka rynku pracy
    • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
    • Podejmowanie działalności gospodarczej
    • Źródła pozyskiwania informacji o rynku pracy
    • Dokumenty aplikacyjne
    • Autoprezentacja
    • Rozmowa kwalifikacyjna
    • Formy zatrudnienia
    • Prawa i obowiązki pracownika
    • Mobilność zawodowa
    • Bezrobocie
    • Instytucje rynku pracy
    Cele szczegółowe:
    • Uczeń zna podstawowy podział zawodów
    • Uczeń wymienia zawody przyszłości, zawody deficytowe i te, które od nie-dawna funkcjonują na polskim rynku pracy
    • Uczeń zna wymagania, środowisko pracy i czynności interesujących go za-wodów
    • Uczeń wie, jak ma zaplanować swoją drogę
    • Uczeń orientuje się w szansach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy
    • Uczeń przedstawia cechy, którymi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza
    • Uczeń wymienia i opisuje formy prawno – organizacyjne podejmowania działalności gospodarczej
    • Uczeń zna nowoczesne sposoby selekcji i rekrutacji pracowników
    • Uczeń potrafi napisać cv i list motywacyjny
    • Uczeń potrafi przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
    • Uczeń potrafi dokonać autoprezentacji
    • Uczeń zna różne rodzaje umów o pracę i różne formy zatrudnienia
    • Uczeń zna prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
    • Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze zmianami, rozwija umiejętności po-zwalające na adaptację do zmieniających się warunków
    • Uczeń wie jak radzić sobie z sytuacją bezrobocia
    • Uczeń zna instytucje wspierające młodzież w podejmowaniu decyzji zawodowych
   3. Planowanie kariery zawodowej.
    Treści:
    • Możliwości wyboru drogi zawodowej i edukacyjnej po ukończeniu szkoły średniej
    • Czynniki planowania kariery edukacyjno - zawodowej
    • Tworzenie Indywidualnych Planów Działania
    • Kierunki studiów
    • Kursy kwalifikacyjne
    Cele szczegółowe:
    • Uczeń poszukuje indywidualnego rozwiązania edukacyjnego i zawodowego
    • Uczeń zna czynniki potrzebne do planowania kariery edukacyjno - zawodo-wej
    • Uczeń potrafi opracować swój własny plan kariery zawodowej Uczeń
    • Uczeń rozumie potrzebę dalszego kształcenia, kształcenia ustawicznego
    • Uczeń posiada informacje o zakresie kształcenia szkolnictwa wyższego
    • Uczeń potrafi korzystać z źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia

 3. Założenia
       Orientacja zawodowa jest ważnym zadaniem wychowawczym szkoły i jest zawarta w Statucie Szkoły.
       Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowanych działań.
  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego współrealizują:
  • pedagog szkolny w ramach godzin wychowawczych i zastępstw (zajęcia grupowe) oraz rozmów doradczych (zajęcia indywidualne) - zajęcia dotyczą m.in.: świadomego wyboru zawodu, technik uczenia się.
  • biblioteka szkolna - uczniowie mają możliwość korzystania z Multimedialnego Centrum Informacji oraz zasobów biblioteki,
  • wychowawcy klas prowadząc zajęcia związane z przygotowaniem młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz planowania kariery zawodowej w ramach godzin wychowawczych oraz rozmów indywidualnych, realizując plan wychowawczy klasy,
  • nauczyciele opiekunowie kółek zainteresowań prowadząc zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów,
  • opiekunowie samorządu szkolnego zapewniając warunki organizacyjne dla samorządowej działalności młodzieży, udzielając pomocy w realizacji zadań samorządu,
  • wszyscy nauczyciele w ramach poszczególnych przedmiotów realizując podstawę programową i program nauczania.
  • przedstawiciele instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym ,PPP, HP, uczelni, UP, OHP, przedsiębiorcami

 4. Metody, formy pracy i narzędzia pracy.
  1. Formy adresowane do uczniów:
   • Zajęcia warsztatowe,
   • Zajęcia lekcyjne poświęcone tematyce edukacyjno – zawodowej,
   • Rozmowy doradcze,
   • Projekcje filmów o zawodach,
   • Wycieczki zawodoznawcze
   • Spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni i przedstawicielami różnych zawodów,
   • Udział w Targach Edukacyjnych Szkół,
   • Praktyki zawodowe,
   • Praca z Internetem,
   • Praca z informatorami o zawodach i wyższych uczelniach,
   • Korzystanie z programów komputerowych związanych z poradnictwem zawodo-wym,
   • Udostępnianie literatury z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego.
   • Spotkania z absolwentami szkoły – losy absolwentów, ich kariera zawodowa
  2. Formy adresowane do rodziców:
   • Zapoznanie rodziców z programem doradztwa zawodowego w szkole., działalno-ścią szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego,
   • Udostępnianie informatorów szkół wyższych i literatury z zakresu poradnictwa za-wodowego,
   • Indywidualne rozmowy z pedagogiem, koordynatorem ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego, doradcą zawodowym z PPP,
   • Wykorzystanie doświadczeń rodziców w zakresie mobilności zawodowej.
   • Organizacja spotkań na zebraniach z przedstawicielami Urzędu pracy, doradcą za-wodowym,
   • Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących kierunków studiów, zawodów przyszłości, targów edukacyjnych .
  3. Narzędzia pracy:
   • filmy o zawodach,
   • informatory o zawodach i kierunkach kształcenia, typach szkół i uczelni wyższych,
   • testy do badań indywidualnych i grupowych, kwestionariusze zainteresowań i uzdolnień,
   • wzory CV i listów motywacyjnych,
   • materiały informacyjne, foldery reklamujące szkoły i uczelnie, poradniki, książki z zakresu poradnictwa i planowania kariery zawodowej,
   • filmy instruktażowe, np. Autoprezentacja, Rozmowa kwalifikacyjna,
   • multimedialne programy komputerowe, np. Piramida Kariery, Mocne i słabe strony, Predyspozycje zawodowe

 5. Korzyści wynikające z funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
  Dla indywidualnych odbiorców:
  • Ułatwienie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej,
  • poszerzenie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
  • podejmowanie świadomych, trafniejszych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
  • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymywania pracy,
  • uświadomienie konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
  • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zniechęceniu, porzucaniu szkoły, a później pracy jako konsekwencji nieprawidłowych wyborów.
  Dla szkoły:
  • realizowanie zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w statucie szkoły,
  • zapewnienie ciągłości działań orientacyjno-doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły,
  • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.
  Dla innych podmiotów edukacyjnych:
  • uzyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającego trafnym wyborom uczniów i korzystnie wpływającego na dostosowanie programów nauczania do wymogów rynku pracy,
  • stabilizacja kadry podejmującej działania z zakresu orientacji zawodowej na terenie szkoły.
  Dla państwa i władz lokalnych:
  • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,
  • podejmowania właściwych decyzji, aktywnie przeciwdziałających bezrobociu,
  • zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych prze Komisję Unii Europejskiej.
  Dla pracodawców:
  • zwiększenie szans znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy.

 6. Plan pracy wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
  Lp. Zadania Realizator Termin Uwagi
  1. Gromadzenie bazy informacyjnej o rynku pracy i zawodach (informatory, teczki zawodów, baza multimedialna, literatura nt. doradztwa zawodowego i rynku pracy) Koordynator, pedagog szkolny cały rok Biblioteka szkolna, sala do podstaw przedsiębiorczości, gablota na korytarzu Strona internetowa szkoły
  2. Prowadzenie tablicy ogłoszeń nt. „Informacje z rynku pracy i ze świata zawodów”, gromadzenie aktualnych ofert pracy Koordynator cały rok Gablota strona internetowa szkoły
  3. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych z zakresu preorientacji zawodowej przewidziane w programie wychowawczym szkoły Pedagog szkolny, koordynator doradztwa, wychowawcy cały rok Wykorzystanie scenariuszy zajęć WSDZ
  4. Przeprowadzenie lekcji dotyczących rynku pracy i planowania kariery zawodowej na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, geografii, wos Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, geografii, wos, języka polskiego cały rok Scenariusze zajęć
  5. Przeprowadzenie lekcji dotyczących lokalnego rynku pracy i planowania indywidualnej kariery Koordynator cały rok Warsztaty –uczelnie, PPP, UP, OHP
  6. Prowadzenie indywidualnych konsultacji z uczniami i rodzicami Doradca zawodowy , pedagog szkolny, wychowawcy cały rok Współpraca PPP
  7. Nawiązanie współpracy z OHP, PPP, UP, firmami, praktyki zawodowe, przedsiębiorcami Dyrekcja, koordynator cały rok
  8. Wycieczki klas maturalnych:
  Targi Edukacyjne Szkół Wyższych w Warszawie
  Dni Otwarte wyższych uczelni
  Koordynator, Wychowawcy klas cały rok
  9. Udział uczniów w warsztatach z doradztwa zawodowego organizowanych przez wyższe uczelnie, OHP Koordynator, pedagog cały rok Uczelnie, PPP
  10. Udział uczniów w konkursach, prelekcjach pozaszkolnych rozwijających zainteresowania Nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy klas cały rok
  11. Przekazywanie informacji o zastosowaniu i przydatności danych treści nauczania w różnych dziedzinach życia (informacje pomocne w wyborze kierunków studiów) Nauczyciele przedmiotów cały rok
  12. Monitorowanie losów absolwentów ZSOFiK nr 22 organizowanie spotkań z uczniami Koordynator, wychowawcy klas cały rok Pogadanki, ankieta
  13. Czynniki wyboru szkoły ponadgimnazjalnej , źródła informacji o szkole Zespół ds. doradztwa zawodowego wrzesień Przeprowadzenie ankiety w klasach pierwszych
  14. Edukacja rodziców (porady, prelekcje, konsultacje) Dyrekcja , pedagog, koordynator cały rok We współpracy z PPP, UP
  15. Systematyczne wzbogacanie kompetencji zawodowych poprzez udział w zewnętrznych formach doskonalenia oraz samokształcenie Koordynator, nauczyciele, pedagog cały rok WCIES, KOWEZiUREALIZACJA TREŚCI PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W KONTEKŚCIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY:

Tematyka Realizacja treści w ramach zajęć: Uwagi
Moje mocne i słabe strony Podstawy przedsiębiorczości Klasy pierwsze
Zainteresowania i predyspozycje zawodowe Godzina wychowawcza dodatkowe zajęcia, zajęcia warsztatowe -OHP, uczelnie, poradnie Klasy pierwsze
Asertywność Podstawy przedsiębiorczości, godz. wychowawcze Klasy pierwsze
Umiejętność komunikacji Podstawy przedsiębiorczości, godziny wychowawcze Język polski, język angielski zawodowy Klasy pierwsze
Radzenie sobie ze stresem Godzina wychowawcza, warsztaty- uczelnie Klasy pierwsze i czwarte
Klasyfikacja zawodów i ich charakterystyka Godzina wychowawcza, przedmioty zawodowe Klasy drugie
Zawody przyszłości, nowe i deficytowe Godzina wychowawcza, zajęcia z koordynatorem, lekcje przedmiotowe Klasy drugie
Charakterystyka lokalnego rynku pracy Zajęcia z koordynatorem, przedmioty zawodowe Klasy drugie
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych Podstawy przedsiębiorczości Klasy drugie
Efektywne gospodarowanie czasem Godziny wychowawcze Klasy drugie
Podejmowanie działalności gospodarczej Podstawy przedsiębiorczości Klasy drugie
Poszukiwanie pracy (proces selekcji i rekrutacji) Godzina wychowawcza OHP Klasy trzecie
Dokumenty związane z przyjmowaniem do pracy Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym Dodatkowe zajęcia Klasy trzecie i czwarte
Rozmowa kwalifikacyjna Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym Godzina wychowawcza Klasy trzecie
Formy zatrudnienia Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym Klasy trzecie
Prawa i obowiązki pracownika Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym godziny wychowawcze wiedza o społeczeństwie Klasy trzecie
Mobilność zawodowa Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym, wiedza o społeczeństwie, geografia Klasy trzecie
Bezrobocie Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym, warsztaty UP, geografia Klasy czwarte
Instytucje rynku pracy Zarządzanie salonem fryzjerskim; zakładem odzieżowym, godziny wychowawcze Klasy trzecie i czwarte
Możliwości wyboru drogi zawodowej i edukacyjnej po ukończeniu szkoły średniej Zajęcia z koordynatorem Warsztaty- uczelnie Godz. wychowawcze Klasy czwarte
Czynniki planowania kariery edukacyjno - zawodowej Godziny wychowawcze, dodatkowe zajęcia Klasy czwarte
Tworzenie Indywidualnych Planów Działania Zajęcia z koordynatorem, wychowawcy klas Klasy czwarte
Szkolnictwo wyższe - jak wybrać studia? Zajęcia z koordynatorem, zajęcia dodatkowe Klasy czwarte