Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z Zarządzeniem: nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:


  1. w terminie: od 8 maja od godz. 1000 do 19 maja do godz.1500 wniosek wydrukowany z Systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, potwierdzony podpisem kandydata i jego rodzica lub prawnego opiekuna, który stanowi podstawę utworzenia bazy kandydatów starających się o przyjęcie do szkoły (druk wniosku należy pobrać ze strony internetowej – link do strony można znaleźć na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. W-wy w zakładce „Dla uczniów i rodziców”)
  2. w terminie: od 16 czerwca od godz.1000 do 19 czerwca do godz. 1600 Kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru szkół.
  3. w terminie od 23 czerwca od godz. 1200 do 28 czerwca do godz. 1600 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
  4. w terminie: do 5 lipca do godz. 1500 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,
  5. w terminie: 5 lipca do godz. 1600 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
  6. w terminie: od 6 lipca od godz. 1000 do 7 lipca do godz. 1600wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
  7. w terminie: od 6 lipca od godz. 1000 do 14 lipca do godz. 1200 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Dodatkowo uczniowie składają 2 fotografie (podpisane na odwrocie) oraz kwestionariusz osobowy - wzór do pobrania ze strony internetowej szkoły.
  8. w terminie: 14 lipca do godz. 1600 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 10 sierpnia do 14 sierpnia.”