Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z Zarządzeniami:
 • Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branzowych I stopnia, szkól dla dorosłych i szkoł policealnych na rok szkolny 2018/2019
 • Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branzowych I stopnia, szkól dla dorosłych i szkoł policealnych na rok szkolny 2018/2019
  rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:


  1. w terminie: od 10 maja od godz. 1000 do 18 maja do godz.1500 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  2. w terminie: od 10 maja od godz. 1000 do 18 maja do godz. 1500wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (W przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru) lub od 6 lipca od godz. 1200 do 9 lipca do godz. 1600 - w przypadku pozostałych kandydatów.
  3. w terminie: od 15 czerwca od godz.1000 do 19 czerwca do godz. 1600 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie
  4. w terminie od 22 czerwca od godz. 1200 do 27 czerwca do godz. 1600 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)
  5. w terminie: do 6 lipca weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso
  6. w terminie: 6 lipca do godz. 1200 podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
  7. w terminie: od 6 lipca od godz. 1200 do 12 lipca do godz. 1000 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Dodatkowo uczniowie składają 2 fotografie (podpisane na odwrocie) oraz kwestionariusz osobowy - wzór do pobrania ze strony internetowej szkoły.
  8. w terminie: 12 lipca do godz. 1600 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 13 lipca do 31 sierpnia.”